Stavba trolejbusové trati Vrchlického ulicí

| | |


Aktuální stav:
Trolej ve Vrchlického ulici je již kompletně uchycena.
Kompletně uchycená je smyčka Na Dolech.
Křižovatka u mlékárny je dokončena.
Křižovatka pod Kosovem má hotovou nosnou síť.
O prodlouženém víkendu 17.-19.11. probíhá montáž trolejové křižovatky u Domu Zdraví.


                                  


| | |


Vítejte na stránce mapující výstavbu trolejbusové trati v prodloužené části jihlavské ulice Vrchlického. Jelikož se v roce 2017 daly do pohybu práce na stavbě kontroverzní a mnohdy i vysmívané trolejbusové trati na ulici Vrchlického, vznikla tato stránka, shrnující historii myšlenky, realizaci silniční propojky v letech 2003-2007 a trnitou cestu k samotnému trolejovému vedení, jehož montáž se realizuje v roce 2017.Historie

Trolejbusové tratě v oblasti ulice Vrchlického (někdy též nazývané I. městský okruh) vznikaly na etapy. První etapa byla uvedena do provozu v roce 1950, kdy trolejbusy z ulice 17. listopadu přejely přes Štefánikovo náměstí přímo na dnešní ulici Žižkovu (po komunikaci ustící do dnešní zastávky Žižkova, která je dodnes osazena sloupy TV), odkud pokračovaly do lokaliky Ke Skalce.
Druhá etapa přišla v roce 1958, kdy byla dokončena široká ulice Vrchlického s okolní zástavbou až do míst dnešního kruhového objezdu u Domu Zdraví. Tehdejší plány počítaly s pokračováním reprezentativního "bulváru" dále směrem ku dnešnímu Hornímu Kosovu. Celá čtvrť se tak měla rozrůst až za areál Domu Zdraví, ruku v ruce s dalším prodloužením trolejbusové tratě, která měla ve své třetí etapě pokračovat obytnou zástavbou dále ulicí Vrchlického za areál Domu zdraví, a v místě dnešní čerpací stanice ONO u nového hřbitova se připojit zpět na ulici Žižkova. Zmíněné rozšíření čtvrti nebylo realizováno, namísto toho začalo budování nové jihlavské nemocnice.
Nový rozměr tento prostor dostává na prahu tisíciletí, kdy se trolejbusy rozjíždějí na sídliště v Horním Kosově a pozemky mezi Domem Zdraví a Horním Kosovem jsou určeny pro bytovou výstavbu. Jistou zajímavostí je, že součástí nové trolejbusové tratě na Horní Kosov (2000) byla i nová měnírna "Na Dolech", která byla myšlena a dimenzována i pro trať na ulici Vrchlického. Ostatně v průběhu pokládky kabelové trasy z měnírny "Na Dolech" k napájecímu bodu ulice Vrchlického byly využity průchodky pod ulicí Halasovou (v době výstavby měnírny to byla ještě slepá bezejmenná cesta), které byly pod komunikaci zastaveny právě již v roce 2000 při výstavbě měnírny. Již tehdy se do budoucna předpokládá masivní nárůst přepravní poptávky v této lokalitě, přičemž dochází k dlouho plánované realizaci fyzického prodloužení Vrchlického ulice, na které se od počátku počítá s trolejbusovou tratí. První fáze výstavby spojovací komunikace probíhá v roce 2003, společně s výstavbou obchvatu Jihlavy. Prodloužená ulice s již osazenými sloupy TV a vybudovanými zastávkovými zálivy končí na úrovni zmíněného obchvatu. Dokončení druhé poloviny až k ulici S.K.Neumanna bylo realizováno až v roce 2007.

Výstavbu prodoužené ulice Vrchlického mapuje tento starší článek z roku 2008.

.


Ihned po výstavbě je veřejnost ujišťována, že práce na výstavbě trolejového vedení začnou brzy, za rok či dva. Náklady na výstavbu jsou odhadovány na deset milionů. Postupem času je financování přeloženo z beder městské kasy na konto líbivých dotací z Evrposké unie Na Evropské peníze se ovšem stále nedařilo dosáhnout, financování stavby trolejbusové trati z městské kasy bylo politické tabu. Trolejbusové sloupy podél ulice tedy začaly zahálet a zkracovat svoji žívotnost, zastávkové zálivy obsadily parkující osobní vozy. Z výstavby se postupem času stala naprostá fraška, při níž byla veřejnost formou rozhovorů v médiích, případně veřejných diskuzí pravidelně přesvědčována, že výstavba se letos nepodaří, ale zcela jistě k ní dojde za rok.


Se stále se opakujícími výstupy politiků, kteří skálopevně přesvědčovali veřejnost, že za rok už to určitě bude, přestali jihlavané výstavbu trati (která získala posměšnou přezdívku "za rok") brát vážně. V roce 2013 začíná realizace konceptu "Špitálského předměstí" výstavbou hobby marketu Uni Hobby. Při té příležitosti byla na náklady investora rekonstruována zastávka "Zátopkova" ve směru do města. Malou nadějí bylo vypsání výběrového řízení na výstavbu trati v roce 2014, a to hned dvakrát. Vždy před vypršením termínu pro podání nabídek bylo ovšem zrušeno. Jako malá kompenzace pro obyvatele mohutně zastavěné oblasti kolem stále nerealizovné tratě byla dokonce v trase trolejbusu od 1.9.2016 prodloužena autobusová linka 6. Její rozsah provozu ovšem nemůže konkurovat aktuálním potřebám lokality (prioritou linky byla nadále obsluha městskáho vlakového nádraží). Od 1. října 2016 se Vrchlického ulici rojzela též linka 31. Její účel a rozsah provozu je ovšem pouze návoz/rozvoz zaměstanců průmyslové zóny. Nová šance se objevila na jaře 2017, kdy bylo opět vypsáno výběrové řízení s termínem podání nabídek 12.6.2017.Podoba nové trati

Jediným účastníkem zakázky byla společnost Elektroline a.s., která se zakázku s původní odhadovanou cenou 21,5 mil. Kč zavázala realizovat za necelých 20mil. Kč (s DPH). Samotná výstavba by měla probíhat od 1.9.2017 do 30.11.2017 za plného provozu (výluky trolejbusové dopravy jsou dle smlouvy přípustné v nočních hodinách, při napojování na stávající síť by mělo dojít k výlukám trolejbusů pouze o víkendech). Celá zakázka je postavena na nutnosti získání dotace, o níž bylo rozhodnuto do září.
Podle projektu (jež byl několikrát přepracován, naposledy v roce 2016) zakázka zahrnuje nejen výstavbu trolejového vedení za ulici Vrchlického, ale též výstavbu kompletních trolejových křižovatek (je možné jimi projíždět všemi směry) na křižovatkách ulic Jiráskova X S.K.Neumanna, S.K.Neumanna X Vrchlického, a Vrchlického X U Cvičiště. Dále je jejím obsahem výstavba jednostopé smyčky u železniční zastávky Staré Hory (kde již byla konečná trolejbusu mezi lety 1951-2000), výstavba zbývajících sedmi sloupů TV, pokládka napájacího kabelu od měnírny na Dolech k napaječi u zastávky Zimní a úpravy měnírny "Na Dolech".

Pro konkrétnější představu jsou k nahlédnutí technické nákresy:
Kruháč u polikliniky | 100-400m | 400-700m | 700-1000m | 1000-1500m | křižovatka S.K.Neumanna x Vrchlického | křižovatka Jiráskova x S.K.Neumanna | smyčka Na Dolech

Celková délka nové dvoustopé tratě na Vrchlického ulici je úctyhodných 1500m. Kvůli potřebě otáčet linku D na okružní křižovatce u Domu Zdraví je zde trolejové vedení řešeno s přihlédnutím k této okolnosti. Všechny trolejové kontrukce jsou pro Jihlavu typicky v tahovém provedení, rozjezdové výhybky budou ovládány rádiovým signálem kompatibilním se systémem užívaným DPMJ.Průběh stavby

Stavba byla oficiálně předána 1. září 2017. První zářijový týden se objevily v objektu měnírny cívky s ocelovým drátem a stavební buňky (zázemí pro zaměstnance fy. Elektroline a sklad drobného materiálu). Přibližně druhý zářijový týden se začínají v celé délce nové tratě ve Vrchlického ulici objevovat na sloupech úchyty výložníků a převěsů. 18-19. září probíhá výkop budoucí kabelové trasy z měnírny Na Dolech k napaječi, nacházejícímu se poblíž zastávky Zimní. Od 20. září se výkopové práce přesouvají ke smyčce "Na Dolech", kde probíhá vyznačení poloh nových sloupů TV a výkop jejich základů. Koncem stejného týdne se objevují ve vozovně dvě cívky s napájecím kabelem. K 28. září je v areálu měnírny uskladněn významný materiál pro stavbu - výložníky. 29. září probíhá pokládka napájecích kabelů. Současně finišuje výměna systému dálkového ovládání měníren. 2. října je finálními pracemi dokončeno pokládání napájecího kabelu.

Od 3. října začíná montáž výložníků na Vrchlického ulici. Zde poprvé asistují zaměstnanci společnosti Elektroline. V úterý 3. října je instalováno sedm výložníků, ve středu 4. října je k montáži připraveno jedenáct výložníků. Paralelně s instalací výložníků firmou Elektroline montéři Dopravního podniku instalují na sloupy chybějící úchyty. Ve čtvrtek 5. října pokračuje instalace dalších třinácti výložníků, v souběhu s pracemi na výložnících probíhá "Akce sloup", kdy pracovníci DP usazují postupně pět sloupů TV na ulici 17. listopadu (vedlejší investiční akce), ale také chybějících sedm sloupů v okolí smyčky Na Dolech. V pátek 6. října podléhají instalaci čtyři výložníky a sestava převěsů na mostě přes silnici I/38 a jeho okolí. O víkendu 7. října jsou dokončeny poslední tři výložníky před Krajským ředitelstvím PČR, jsou doplněny některé převěsy a bleskojistky. V dopoledních hodinách 8. října jsou nataženy poslední převěsy, osazeny napaječe a bleskojistky. Po obědě probíhá natažení prvního trolejového drátu.

V pondělí 9. října probíhá natažení dalších dvou trolejových vodičů. Nezávisle na těchto pracích jsou doplněné sloupy TV v okolí smyčky Na Dolech zabetonovány. Úterek 10. října je věnován natažení posledního trolejového vodiče a uchycení trolejové stopy od Domu Zdraví směrem na Horní Kosov. 11. října pokračují práce na uchycení obou trolejových stop. V mezidobí mezi 12. a 15. říjnem panuje na stavbě pracovní klid. Od pondělí 16. října se pokračuje na uchycení nové troleje ve Vrchlického ulici. V úterý se montážní práce zaměřují též na výstavbu trolejové smyčky Na Dolech. Ve středu jsou hotovy převěsy a úchyty ve smyčce na Dolech, dokončuje se montáž úchytů a výložníků v okolí křižovatky u mlékárny. Na následující dny je naplánována montáž trolejové křižovatky u mlékárny.

Ve čtvrtek je kromě převěsů natažen i trolejový drát ve smyčce Na Dolech, který je upěvněn do dvou nově usazených základen výhybek (sjížděcí a rozjezdová směrem k autobusovému nádraží). V pátek probíhá natažení dalších trolejových vodičů a upevnění do nově instalovaných základen výhybek. Večer téhož dne je celá "kostra" křižovatky hotová. V sobotu dochází postupně k zavěšení oblouků, křížení trolejových stop a dokončena je rozjezdová a sjížděcí výhybka od města. V neděli jsou dokončeny zbývající trolejové výhybky, kolem 18h projíždí křižovatkou zkušebně trolejbus 75. Na služby jezdící do půlnoci se ještě v neděli vracejí trolejbusy. Ostrý provoz křižovatky začíná v pondělí.

Následující týden probíhá na stavbě trati pracovní klid. Práce opět započnou v pondělí 30. října, kdy probíhají drobné práce na rovince ve Vrchlického ulici. Od úterý probíhají práce na dokončení smyčky Na Dolech (uchycení troleje ve smyčce a přilehlé rovince). Práce probíhají pomaleji, neboť je v Jihlavě pouze jedna pracovní četa, přesto je smyčka tento týden na jednu "kšandu" uchycena. Ve čtvrtek večer montéři dopravního podniku upevňují nový výložník u křižovatky S.K.Neumnanna X Vrchlického. Koncem týdne se práce zaměřují opět na rovinku v ulici Vrchlického, kde se dokončuje napájecí bod, svorky Kummler + Matter uchycují na druhou "kšandu", prohíbá výměna některých delta závěsů za svorky Kummler + Matter a naopak. O víkendu 4. a 5. listopadu jsou na lince C nasazeny autobusy, v prostoru křižovatky dochází k instalaci nosné sítě křižovatky. V obdobném duchu práce pokračují i začátkem následujícího týdne, to již ovšem za plného provozu trolejbusů, kdy je zároveň dokončena smyčka Na Dolech zavěšením oblouků na obě "kšandy". V úterý a ve středu se hlavní pozornost montérů firmy Elektroline obrací na přípravu trolejové smyčka na náměstí.

Na necelý týden (8.-14. listopadu) je stavební ruch je Vrchlického ulici utlumen. Firma Elektroline se věnuje svým ostatním zakázkám (ať už jde o výstavbu smyčka na Masarykově náměstí, o které se lze dočíst ZDE, nebo o jiné zakázky v rámci republiky). Trolejářský cvrkot započnul 14. listopadu na opačné straně barikády - u Domu Zdraví. Následující prodloužený víkend proběhne zatrolejování kruhového objezdu, do čtvrtka tedy prodíhají veškeré přípravné práce. Během pátka je dokončena nosná síť, jsou instalovány kostry dvou sjezdových a dvou rozjezdových výhybek. V sobotu ráno jsou nataženy nové trolejové stopy, poté přes den probíhá jejich uchycování (ať už oblouky v kruhovém objezdu, tak na rovince směrem k nové trati) a vložení sestavy sjížděčka-výhybka.

... dále se uvidí

odkazy do médií

14.6.2017 - idnes.cz
18.7.2017 - jihlavacity.cz
24.8.2017 - Jihlavské listy
6.10.2017 - Jihlavský deník
12.10.2017 - Česká televize (Události v regionech)
16.10.2017 - Jihlavský deník
17.10.2017 - idnes.cz
14.11.2017 - Česká televize (Události v regionech)Linkové vedení

Vytyčení cílů nového linkového vedení je od začátku jednoduché. Zrušit okružní charakter linek B a BI, které "opisují osmičku", a obsluha nových obytných celků Horního Kosova a čtvrti Na Dolech druhou linkou. První návrh, se kterým přišel Dopravní podnik, počítal se zrušením linky BI, zrušením okružního charakteru linky B a zavedení linky D. Nová linka B by měla jezdit v trase Hlavní nádraží - Březinova - Masarykovo náměstí - Na Hliništi - Poliklinika - S.K.Neumanna - Na Dolech. Linka D má za úkol obdloužit zbývající cíp původních "béček" v trase Poliklinika - Ke Skalce - Dům kultury - Masarykovo náměstí - Dopravní podnik. Tato varianta měla přinést obyvatelům sídliště U Hřbitově a Telečská přímé spojení s Masarykovým náměstím, obyvatelům čtvrti Slunce naopak přímé spojení k Domu Zdraví. Tento původní návrh vyvolal na veřejných diskuzích vlnu nevole, kdy pár jednitlivců, hrdě se prohlašujících za zástupce většiny obyvatel dotčeného obytného celku, žádalo zachování přímého spojení lokality U Hřbitova a Telečská s hlavním železničním nádražím. Vedení tedy postupem času přistoupilo na druhou variantu trasování linky D v trase Poliklinika - Ke Skalce - Dům Kultury - Gorkého - Hlavní nádraží. Vedení linky D na Hlavní nádraží ovšem vytváří pro obyvatele lokality Ke Skalce nutnost přestupu při cestování na Masarykovo náměstí (realizován měl být přestup D->C v zastávce Sokolovna), což je řešení jednak nekomfortní, v dopravní špičce ovšem i nespolehlivé. Šarvátky obyvatel, zda-li jezdit na Hlavní nádraží, či na Masarykovo náměstí, by měla vyřešit druhá linka, která by reflektovala původní návrh v trase (Dům Zdraví - Ke Skalce - Dům Kultury - Masarykovo náměstí - Dopravní podnik). Obě dvě linky by měly být v intervalu 24 minut (proklad po dvanácti minutách, budou tady jezdit tzv. na střídačku). Oficiálně je linkové vedení představeno zhruba v půli října. Trolejbusové linky v Jihlavě budou označeny písmeny A,B,C,D,E,F a N. Linka N bude upravena o jednosměrný okruh v podobě ... Dům Kultury - Sokolovna - 17. listopadu - Na Hliništi - Dům Zdraví - Zátopkova - Zimní - S.K.Neumanna - Jiráskova - U Městských domů - U autobusového nádraží - Sokolovna - Dům Kultury...

Po nové trolejbusové trati tedy bude jezdit jediná linka B. Linka BI bude zrušena, nově vzniknou linky D a F. Autobusová linka 6 bude zkrácena do zastávky Dům Zdraví.
Schéma nového linkového vedení je k nahlédnutí zde.Fotografie z výstavby

6. listopadu 2017 - 12. listopadu 2017
        


30. října 2017 - 5. listopadu 2017
                                   


23. října 2017 - 29. října 2017
          


16. října 2017 - 22. října 2017
                                                          


9. října 2017 - 15. října 2017
                            


2. října 2017 - 8. října 2017
                                                                                    25. září 2017 - 1. října 2017
                             


18. září 2017 - 24. září 2017
             


7. září 2017
  


Stav k srpnu 2017 - před výstavbou
                                                                                


© Jihlavský MHD 2017

odzkoušeno v IE 9.0  |  rozlišení 1024x768  |  jihlavskymhd.g6.cz  |  © MK & M.J. & Eugen 2006-2017   


Vyzkoušejte moderní laboratoře TÜV NORD